Darovanie 2% z Vašich daní

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich zaplatených daní z príjmov neziskovej organizácii, ktorou je aj náš zmluvný partner - Nadácia spoločne pre región. Keďže naša škola nemá vytvorenú vlastnú organizáciu, prostredníctvom Nadácie spoločne pre región môžeme získať v plnej výške Vaše 2% z dane. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2%  pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% !

Finančné prostriedky, ktoré získame budú použité na :

  • Na zlepšenie vybavenia areálu ZŠ s MŠ Hlboké nad Váhom

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod ako na to.

Dôležité: Nech si uplatníte ktorúkoľvek z troch možností podania daňového priznania, pre našu školu je dôležité, aby ste nám odovzdali:
  • originál alebo kópiu NOVÉHO Vyhlásenia (fyzické osoby, ktorým ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ) alebo
  • kópiu strany z daňového priznania s uvedenou kolónkou vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane ( právnické a fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie).

Základná škola s materskou školou túto kópiu odovzdá Nadácii Spoločne pre región a na jej základe prevedie Nadácia na účet školy finančnú čiastku v plnej výške Vami poukázaných 2% z daní.
Ako postupovať
  • Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robil zamestnávateľ?
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil  Potvrdenie o zaplatení dane.  Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Táto suma musí byť však minimálne 3,32 €. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) doručte do 27.apríla 2018 do ZŠ s MŠ Hlboké nad Váhom alebo do 30.apríla 2018 na daňový úrad podľa bydliska.
Ak odovzdáte Vyhlásenie na daňový úrad, nezabudnite urobiť jeho kópiu, ktorú odovzdáte v ZŠ s MŠ Hlboké nad Váhom.
  • Podávate si daňové priznanie sami?
Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby- to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne  však 3,32 Eura. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 %  v prospech 1 prijímateľa ( typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Nadácia Spoločne pre región Sídlo- obec, PSČ, ulica, číslo: Framborská 12, 010 01 Žilina Právna forma: Nadácia Identifikačné číslo (IČO/ SID): 37900706 Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  • Postup pre právnické osoby
Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby- to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,30 €). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov ( IV. časť  priznania). 
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: Obchodné meno alebo názov: Nadácia Spoločne pre región Sídlo- obec, PSČ, ulica, číslo: Framborská 12, 010 01 Žilina Právna forma: Nadácia Identifikačné číslo (IČO/ SID): 37900706 Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list ako prílohu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania daňovému úradu v mieste Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.    ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM, KTORÍ  VENUJÚ 2% ZO SVOJICH DANÍ NAŠEJ ZŠ S MŠ HLBOKÉ NAD VÁHOM.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane