Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Hlboké nad Váhom

OBEC Hlboké nad Váhom

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“)

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Hlboké nad Váhom 124.

Stiahnite si pokyny k výberovému konaniu